МојВоздух

Пријави Загадувач

Како и каде да пријавиш загадувач на воздухот?

Регион Институција Телефон
Државно ниво Државен инспекторат за животна средина 02/3066-930 / лок. 133
Град Скопје Одделение за инспекциски надзор 02/3297-231
Општина Кисела Вода Одделение за заштита на животна средина 02/2785-451
Сектор за инспекциски работи 02/2785-449
Општина Аеродром Главен број за пријавување 075-316-515
Инспекција за животна средина 02/2401-521
Заштита и унапредување на животната средина 02/2401-552
Општина Ѓорче Петров Одделение за инспекциски работи 02/2033-471
02/2045-658
02/2041-469
02/2045-658
Општина Бутел Централа 02/2616-868
02/2600-507
Совет на Општина Бутел 02/2600-170
Општина Карпош Централа 02/3061-353
Општина Центар Сектор за инспекциски работи 02/3203-602
02/3203-633
Општина Сарај Централа 02/2057-990
Општина Чари Централа 02/ 2616-865
02/2616-867
Град Тетово Сектор за инспекција
Единица за општинска инспекција, сообраќај, патишта и животна средина
044/335-499
Град Битола Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина 047/234-234