µg/m3
Мерната станица од министерството не враќа моментални податоци!
Назад во времето
Одбери датум и време за да го видиш тогашното загадување
Просечна дневна граница
1 тон рециклирана хартија спасува 17 дрвја, неопходни за создавање на кислород во воздухот
Возењето велосипед произведува 21 грама ЦО2 на еден извозен километар (вклучувајќи го и произведувањето на велосипедот), а возењето автомобил 271 грама на еден километар
ДЕНОВИ ЗАГАДЕН ВОЗДУХ
Што е ?
Што се препорачува?
Што го предизвикува ова загадување?
Какво е дневното загадување?
Погледни го дневното загадување исцртано на график
Последните мерења се направени во часот.
Изработено од Горјан Јовановски